HomeMeBaxBackDesign
عدالت

جمعی از دهقانان پیش مأمون عباسی از عامل ظالم شکایت کردند و دادخواهی نمودند.
مأمون گفت: در میان عمال من به راستی و عدالت او کسی نیست. از فرق تا قدم، هر عضو او پر است از عدل و انصاف.
ظریفی از آن میان گفت: ای خلیفه، چون حال چنین است، هر عضوی از اعضای او را به ولایتی فرست تا همه قلمرو تو را عدل فرا گیرد و مردم به رفاه بگذرانند.
مأمون بخندید و آن عامل را معزول ساخت.
  


Smile iCons

ClassiC iCons

Classic iCons

آیکون های آقای سبیل

آیکون های آقــای ســبیل

آيکون هاي آقــاي ســبيل

آيکون هاي آقــاي ســبيل

Âí˜æä åÇí ÂÞÜÜÇí ÓÜÜÈíá

Âí˜æä åÇí ÂÞÜÜÇí ÓÜÜÈíá

Âí˜æä åÇí ÂÞÜÜÇí ÓÜÜÈíá

آیکون های آقای سبیل

آیکون های آقای سبیل

آيکون هاي آقــاي ســبيل

آيکون هاي آقــاي ســبيل

آيکون هاي آقــاي ســبيل

آيکون هاي آقــاي ســبيل

آیکون های آقــای ســبیل

Âí˜æä åÇí ÂÞÜÜÇí ÓÜÜÈíá

آیکون های آقــای ســبیل

Âí˜æä åÇí ÂÞÜÜÇí ÓÜÜÈíá

آيکون هاي آقــاي ســبيل

آيکون هاي آقــاي ســبيل

آیکون های آقای سبیل

آيکون هاي آقــاي ســبيل

Âí˜æä åÇí ÂÞÜÜÇí ÓÜÜÈíá

آيکون هاي آقــاي ســبيل

هدایت به بالا

کد هدایت به بالا


ツCode style picturesツ
http://bo3e.com/wp-content/uploads/style-ax-cod.gif