HomeMeBaxBackDesign
 

یه روزی یه مرده نشسته بوده

 

و داشته روزنامه اش رو می خونده

 

که زنش یهو ماهی تابه رو می کوبه تو سرش!

 

مرده می گه: برا چی این کار رو کردی؟

 

زنش جواب می ده

 

به خاطر این زدمت که تو جیب شلوارت یه تکه کاغذ پیدا کردم

 

که توش اسم جنى (یه دختر) نوشته شده بود…

 

مرده می گه: وقتی هفته پیش برای تماشای مسابقه اسب دوانی رفته بودم

 

اسبی که روش شرط بندی کردم اسمش جنی بود

 

زنش معذرت خواهی می کنه و می ره به کارای خونه برسه

 

سه روز بعد

 

مرد داشت تلویزین تماشا می کرد

که زنش این بار با یه قابلمه ی بزرگتر می کوبه

 

تو سرش به طوری که مرده تقریبا بیهوش می شه

 

مرد وقتی به خودش میاد می پرسه این بار برای چی منو زدی؟

 

زنش جواب می ده: آخه اسبت زنگ زده بود!

خندهقهقههنیشخند
نیشخندقهقههخنده 
!!!!!!!!!!!!!!!!!نظر از یاد نرود!!!!!!!!!!!!!!!!

 

 

 


Smile iCons

ClassiC iCons

Classic iCons

آیکون های آقای سبیل

آیکون های آقــای ســبیل

آيکون هاي آقــاي ســبيل

آيکون هاي آقــاي ســبيل

Âí˜æä åÇí ÂÞÜÜÇí ÓÜÜÈíá

Âí˜æä åÇí ÂÞÜÜÇí ÓÜÜÈíá

Âí˜æä åÇí ÂÞÜÜÇí ÓÜÜÈíá

آیکون های آقای سبیل

آیکون های آقای سبیل

آيکون هاي آقــاي ســبيل

آيکون هاي آقــاي ســبيل

آيکون هاي آقــاي ســبيل

آيکون هاي آقــاي ســبيل

آیکون های آقــای ســبیل

Âí˜æä åÇí ÂÞÜÜÇí ÓÜÜÈíá

آیکون های آقــای ســبیل

Âí˜æä åÇí ÂÞÜÜÇí ÓÜÜÈíá

آيکون هاي آقــاي ســبيل

آيکون هاي آقــاي ســبيل

آیکون های آقای سبیل

آيکون هاي آقــاي ســبيل

Âí˜æä åÇí ÂÞÜÜÇí ÓÜÜÈíá

آيکون هاي آقــاي ســبيل

هدایت به بالا

کد هدایت به بالا


ツCode style picturesツ
http://bo3e.com/wp-content/uploads/style-ax-cod.gif