بازچی چی

اودیگرنمی توانست به خاطرگرفتن بهترین نمره ی ریاضی جایزه بگیرد.مدیرقورباغه ای نشان دادوگفت:"این قورباغه مال کیه؟"چی چی:"مال برادرم است."بی چاره برادرچی چی!اویک باردیگربه دردسرافتاد.دیگرکسی به خاطرگرفتن بهترین نمره ی علوم به اوجایزه نمی داد.مدیرگفت:"وحالاآخرین سوال! این نقاشی راچه کسی کشیده؟"اونقاشی چی چی رابلندکرده بودوبه همه نشان می داد.....

/ 1 نظر / 8 بازدید
O3

هر سال شروع قصه ای ست ، قصه ات بی غصه باد به منم سر بزن