عدالت

جمعی از دهقانان پیش مأمون عباسی از عامل ظالم شکایت کردند و دادخواهی نمودند.
مأمون گفت: در میان عمال من به راستی و عدالت او کسی نیست. از فرق تا قدم، هر عضو او پر است از عدل و انصاف.
ظریفی از آن میان گفت: ای خلیفه، چون حال چنین است، هر عضوی از اعضای او را به ولایتی فرست تا همه قلمرو تو را عدل فرا گیرد و مردم به رفاه بگذرانند.
مأمون بخندید و آن عامل را معزول ساخت.
  

/ 0 نظر / 4 بازدید