جاویدانه(7)

 

چشمانم را دریک صبح دل انگیز روبه آسمان می گشایم؛پرنده ها پرمی زنند،ابرها با سپیدی و خورشید با زردی اش گویی به من فخر می فروشند.به پایین نگاه می کنم و درختان رابا برگ های سبز وقامت بلند می بینم.نهالی با وزش نسیم تکان می خورد.پدری دست فرزندش را گرفته است انگار درختی دست نهالی را گرفته است.آبشارها،رودهاوجوی هاهم بارنگ آبی وصدای دلنشین شرشر خود جانی دیگر به طبیعت بخشیده اند.کوه ها هم استوارومحکم همانند پدری ایستاده اند.اما من در حقیقت چیز دیگری را می بینم.من با دیدن طبیعت با شکوه در واقع شاهد شکوه وعظمت خداوند بزرگم.خدایی که...

/ 0 نظر / 7 بازدید