.

انتظاربهار

ای بهار

من فقط به اندازه ی صبرم،چندروزوقت می دهم،اگرذره ای دیرکنی،طاقتم تمام شده ورفته ام.دل کسی راکه به تقویم چشم دوخته نشکن.همه چشم به راه هستیم،سفره پهن کرده ایم وحاظریم،بیاای بهارمن.بهاری که صدهانفرعاشقت هستند،عاشق گل ها،سبزه ها،عاشق باران،عاشق شبنم،شبنمی که می نشیندروی برگ هاپهن.ای بهارچشم دوخته ام بیاای بهارمن!

/ 0 نظر / 5 بازدید