گاهی گمان نمی کنی ولی می شود...
گاهی نمی شود که نمی شود!
گاهی هزار دوره دعا بی استجابت است...
گاهی نگفته قرعه بنام تو می شود!
گاهی گدای گدایی و بخت یار نیست ...
گاهی تمام شهر گدای تو می شود 

/ 0 نظر / 5 بازدید