حماسه

در کوچه ، پشت قوطی سیگار شاعری
استاد و بالبداهه نوشت این حماسه را :
« انسان خداست . حرف من این است .
گر کفر یا حقیقت محض است این سخن ،
انسان خداست . آری این است حرف من ! »
از بوق یک دوچرخه سوار الاغ پست ،
شاعر زجای جست و ... مدادش ، نوک اش شکست !  


/ 0 نظر / 6 بازدید