مادرموضوع شکررافراموش می کردومی رفت تاببیندچه بلایی سرلباسش آمده.به این ترتیب چی چی ازدردسرنجات می یافت اماپدرش به دردسربزرگی می افتاد!ماچادامه دارد....

/ 1 نظر / 7 بازدید
عباس

نگفتم عکس وینکسو نذار